Finanční podpora

Program “Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů“

Garantem programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a určenou organizací CzechInvest. Cílem programu je finanční podpora obcí a krajů za účelem revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaných areálů a jejich následná přeměna na průmyslové a podnikatelské plochy do 10 ha.

Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury

Garantem programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a určenou organizací CzechInvest. Cílem programu je finanční podpora obcí, krajů a státních organizací v projektech výstavby, rozvoje podnikatelských nemovitostí a regenerace brownfieldů včetně příslušné infrastruktury.

OP PIK Program Nemovitosti

Garantem Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a určenou organizací Agentura pro podnikání a inovace (API). Cílem programu je podpora malých a středních podnikatelů při modernizaci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících budov ve všech regionech České republiky mimo území hl. m. Prahy.

IROP

Garantem Integrovaného regionálního operačního programu je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Cílem programu je zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

OPŽP

Garantem Operační programu Životní prostředí je Ministerstvo životního prostředí ČR.  Program podporuje zlepšování kvality vod a ovzduší, odstraňování odpadů a ekologických zátěží, ochranu a péči o přírodu a krajinu, a energetické úspory.

Program rozvoje venkova

Garantem Programu rozvoje venkova je Ministerstvo zemědělství ČR.  Program přispívá k rozvoji venkova v České republice na základě trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření.

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

Garantem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, podprogram je součástí programu financovaného ze státního rozpočtu “Podpora revitalizace území”. Je zaměřen na podporu demolic budov v obcích, které mají ve své blízkosti sociálně vyloučenou lokalitu.